The Government of Wales Act 2006 (Budget Motions and Designated Bodies) (Amendment) Order 2019 / Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2019

This Order amends the Government of Wales Act 2006 (Budget Motions and Designated Bodies) Order 2018 (S.I. 2018/1173 (W. 237)) (“the 2018 Order”). It inserts three new bodies into the list of designated bodies contained within the Schedule to the 2018 Order. These bodies are Health Education and Improvement Wales, International Business Wales Limited and the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales.

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 (O.S. 2018/1173 (Cy. 237)) (“Gorchymyn 2018”). Mae’n mewnosod tri chorff newydd yn y rhestr o gyrff dynodedig a gynhwysir yn yr Atodlen i Orchymyn 2018. Y cyrff hyn yw Addysg a Gwella Iechyd Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac International Business Wales Limited.

Link:

The Government of Wales Act 2006 (Budget Motions and Designated Bodies) (Amendment) Order 2019 / Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2019

Source: Legislation .gov.uk