The Arrangements for Assistance for Persons Making Representations (Wales) Regulations 2019 / Rheoliadau Trefniadau ar gyfer Cynhorthwy i Bersonau sy’n Cyflwyno Sylwadau (Cymru) 2019

Under section 178(4) and (5) of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014, the Welsh Ministers are required to make regulations to make further provision about a local authority’s duty to make arrangements to help children and young persons who want to make representations. This applies to representations by children and young persons about a range of the local authority’s social services functions which affect children and young persons.

O dan adran 178(4) a (5) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae’n ofynnol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i wneud darpariaeth bellach ynghylch dyletswydd awdurdod lleol i wneud trefniadau i helpu plant a phobl ifanc sydd am gyflwyno sylwadau. Mae hyn yn gymwys i sylwadau gan blant a phobl ifanc ynghylch ystod o swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

Link:

The Arrangements for Assistance for Persons Making Representations (Wales) Regulations 2019 / Rheoliadau Trefniadau ar gyfer Cynhorthwy i Bersonau sy’n Cyflwyno Sylwadau (Cymru) 2019

Source: Legislation .gov.uk