The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2017

These Regulations, which apply in relation to Wales, increase the maximum and minimum amounts of home loss payments payable under the Land Compensation Act 1973 (“the Act”) to those occupying a dwelling who have an owner’s interest. These Regulations also increase the amount of home loss payment payable under the Act in any other case.

Mae’r Rheoliadau hyn, sy’n gymwys o ran Cymru, yn cynyddu uchafsymiau ac isafsymiau’r taliadau colli cartref sy’n daladwy o dan Ddeddf Digollediad Tir 1973 (“y Ddeddf”) i’r rhai sy’n meddiannu annedd sydd â buddiant perchennog. Mae’r Rheoliadau hyn yn cynyddu hefyd swm y taliad colli cartref sy’n daladwy o dan y Ddeddf mewn unrhyw achos arall.

Link:

The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2017


Source: Legislation .gov.uk