The Meat (Official Controls Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 2019 / Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019

These Regulations amend the Meat (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 2009 (S.I. 2009/1557) (W. 152). These Regulations provide for the partial implementation of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products (OJ No. L 95, 7.4.2017, p. 1) and of Implementing and Delegated Regulations made under it.

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2009 (O.S. 2009/1557 (Cy. 152). Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer gweithredu’n rhannol Reoliad (EU) 2017/625 Senedd Ewrop a’r Cyngor dyddiedig 15 Mawrth 2017 ar reolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir i sicrhau y cymhwysir y gyfraith o ran bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau ynghylch iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion a chynhyrchion diogelu planhigion (OJ Rhif L 95, 7.4.2017, t. 1), a Rheoliadau Gweithredu a Rheoliadau Dirprwyedig a wneir o dan y Rheoliad hwnnw.

Link:

The Meat (Official Controls Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 2019 / Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019

Source: Legislation .gov.uk