The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 2019 / Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019

These Regulations amend the Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 2013 (S.I. 2013/2506 (W. 245)) (“the 2013 Regulations”) relating to monitoring of nitrate pollution and designation of nitrate vulnerable zones.

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013 (O.S. 2013/2506 (Cy. 245)) (“Rheoliadau 2013”) sy’n ymwneud â monitro llygredd nitradau a dynodi parthau perygl nitradau.

Link:

The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 2019 / Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019

Source: Legislation .gov.uk