The Non-Domestic Rating (Miscellaneous Provisions) (No. 2) (Amendment) (Wales) Regulations 2019 / Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2019

Paragraph 2(1) of Schedule 6 to the Local Government Finance Act 1988 (“the 1988 Act”) provides that the rateable value of a non-domestic hereditament is taken to be an amount equal to the rent at which it is estimated the hereditament might reasonably be expected to be let from year to year (subject to specified assumptions). In those cases where there is no available information on the general rental market and profit and loss cannot be used as an indication of rental value, the rateable value of a non-domestic hereditament is instead ascertained by decapitalising the estimated total capital value of the hereditament (this is known as “the contractor’s basis of valuation”). The decapitalisation rates are prescribed by regulations made by the Welsh Ministers under paragraph 2(8) of Schedule 6 to the 1988 Act. These rates are prescribed in regulation 2 of the Non-Domestic Rating (Miscellaneous Provisions) (No. 2) Regulations 1989 (as amended) (“the 1989 Regulations”).

Mae paragraff 2(1) o Atodlen 6 i Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 (“Deddf 1988”) yn darparu bod gwerth ardrethol hereditament annomestig yn cael ei ystyried yn swm sy’n hafal i’r rhent yr amcangyfrifir y gellid disgwyl yn rhesymol gosod yr hereditament amdano o flwyddyn i flwyddyn (yn ddarostyngedig i ragdybiaethau penodedig). Yn yr achosion hynny pan nad oes gwybodaeth ar gael am y farchnad rentu gyffredinol ac na ellir defnyddio elw a cholled fel awgrym o werth rhent, penderfynir, yn hytrach, ar werth ardrethol hereditament annomestig drwy ddatgyfalafu cyfanswm gwerth cyfalaf amcangyfrifedig yr hereditament (yr enw ar hyn yw “the contractor’s basis of valuation”). Rhagnodir y cyfraddau datgyfalafu drwy reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru o dan baragraff 2(8) o Atodlen 6 i Ddeddf 1988. Rhagnodir y cyfraddau hyn yn rheoliad 2 o Reoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) 1989 (fel y’u diwygiwyd) (“Rheoliadau 1989”).

Link:

The Non-Domestic Rating (Miscellaneous Provisions) (No. 2) (Amendment) (Wales) Regulations 2019 / Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2019

Source: Legislation .gov.uk