The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 2019 / Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2019

This Order amends the Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) Order 2017 (S.I. 2017/1229 (W. 293)) (“the 2017 Order”). The 2017 Order provides for a non-domestic rate relief scheme (“the scheme”) which applies to certain categories of hereditament.

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2017 (O.S. 2017/1229 (Cy. 293)) (“Gorchymyn 2017”). Mae Gorchymyn 2017 yn darparu ar gyfer cynllun rhyddhad ardrethi annomestig (“y cynllun”) sy’n gymwys i gategorïau penodol o hereditamentau.

Link:

The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 2019 / Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2019

Source: Legislation .gov.uk