The Public Health (Minimum Price for Alcohol) (Wales) Act 2018 (Commencement No. 1) Order 2019 / Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 1) 2019

This Order, made by the Welsh Ministers, brings into force on 14 October 2019 section 1 (minimum price for alcohol) of the Public Health (Minimum Price for Alcohol) (Wales) Act 2018 to the extent necessary for the making of regulations under that section.

Mae’r Gorchymyn hwn, a wnaed gan Weinidogion Cymru, yn dwyn i rym ar 14 Hydref 2019 adran 1 (isafbris am alcohol) o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 i’r graddau sy’n angenrheidiol ar gyfer gwneud rheoliadau o dan yr adran honno.

Link:

The Public Health (Minimum Price for Alcohol) (Wales) Act 2018 (Commencement No. 1) Order 2019 / Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 1) 2019

Source: Legislation .gov.uk