The Regulated Services (Annual Returns) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017

Section 10(1) of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (“the Act”) requires service providers to submit an annual return to the Welsh Ministers.

Mae adran 10(1) o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (“y Ddeddf”) yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau gyflwyno datganiad blynyddol i Weinidogion Cymru.

Link:

The Regulated Services (Annual Returns) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017

Source: Legislation .gov.uk