The Renting Homes (Fees etc.) (Holding Deposit) (Specified Information) (Wales) Regulations 2019 / Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019

These Regulations set out information which must be provided to a prospective contract-holder by either the landlord or their letting agent, before a holding deposit is paid in respect of a standard occupation contract. These Regulations also specify the way in which the information must be provided.

Mae’r Rheoliadau hyn yn nodi gwybodaeth y mae rhaid i naill ai’r landlord neu ei asiant gosod eiddo ei darparu i ddarpar ddeiliad contract, cyn y telir blaendal cadw mewn cysylltiad â chontract meddiannaeth safonol. Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn pennu’r ffordd y mae rhaid darparu’r wybodaeth.

Link:

The Renting Homes (Fees etc.) (Holding Deposit) (Specified Information) (Wales) Regulations 2019 / Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019

Source: Legislation .gov.uk