The Adoption Support Services (Wales) Regulations 2019 / Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Cymru) 2019

These Regulations are made under the Adoption and Children Act 2002 (“the 2002 Act”). Section 2(6) of the 2002 Act provides that counselling, advice and information, and any other services prescribed by regulations, in relation to adoption, are adoption support services. Regulation 3(1) of these Regulations prescribes services which are adoption support services.

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud o dan Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (“Deddf 2002”). Mae adran 2(6) o Ddeddf 2002 yn darparu bod cwnsela, cyngor a gwybodaeth, ac unrhyw wasanaethau eraill a ragnodir gan reoliadau, mewn perthynas â mabwysiadu, yn wasanaethau cymorth mabwysiadu. Mae rheoliad 3(1) o’r Rheoliadau hyn yn rhagnodi gwasanaethau sy’n wasanaethau cymorth mabwysiadu.

Link:

The Adoption Support Services (Wales) Regulations 2019 / Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Cymru) 2019

Source: Legislation .gov.uk