The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 2017 / Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2017

This Order prescribes units of production for the assessment of the productive capacity of agricultural land situated in Wales and sets out the amount which is to be regarded as the net annual income from each such unit for the year 12 September 2017 to 11 September 2018 for certain purposes of the Agricultural Holdings Act 1986 (“the 1986 Act”).

Mae’r Gorchymyn hwn yn rhagnodi unedau cynhyrchu ar gyfer asesu gallu cynhyrchiol tir amaethyddol a leolir yng Nghymru ac yn nodi’r swm sydd i’w ystyried fel yr incwm blynyddol net o bob uned o’r fath am y flwyddyn o 12 Medi 2017 i 11 Medi 2018 at ddibenion penodol yn Neddf Daliadau Amaethyddol 1986 (“Deddf 1986”).

Link:

The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 2017 / Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2017


Source: Legislation .gov.uk