The Marine Licensing (Delegation of Functions) (Wales) Order 2017 / Gorchymyn Trwyddedu Morol (Dirprwyo Swyddogaethau) (Cymru) 2017

This Order delegates the exercise of certain functions of the Welsh Ministers as a licensing authority under the Marine and Coastal Access Act 2009 (c. 23) (“the 2009 Act”) to the Natural Resources Body for Wales.

Mae’r Gorchymyn hwn yn dirprwyo arfer swyddogaethau penodol Gweinidogion Cymru fel awdurdod trwyddedu o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 (p. 23) (“Deddf 2009”) i Gorff Adnoddau Naturiol Cymru.

Link:

The Marine Licensing (Delegation of Functions) (Wales) Order 2017 / Gorchymyn Trwyddedu Morol (Dirprwyo Swyddogaethau) (Cymru) 2017


Source: Legislation .gov.uk