The Regulated Services (Notifications) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau) (Cymru) 2017

Section 39(1) of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (“the Act”) makes provision about the circumstances under which the Welsh Ministers are required to notify each local authority when certain regulatory decisions are made in respect of the registration of a service provider.

Mae adran 39(1) o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (“y Ddeddf”) yn gwneud darpariaeth ynghylch yr amgylchiadau y mae’n ofynnol i Weinidogion Cymru hysbysu pob awdurdod lleol odanynt pan fydd penderfyniadau rheoleiddiol penodol wedi eu gwneud mewn cysylltiad â chofrestriad darparwr gwasanaeth.

Link:

The Regulated Services (Notifications) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau) (Cymru) 2017


Source: Legislation .gov.uk